Strategi eller "å føre hæren"  - som ordet opprinnelig betyr. Å føre hæren i dag er ikke det samme som det en gang var. Det handler både om retning og store beslutninger, men også om kultur og agilitet i det nære. 

Vi tenker at alle ledere og medarbeidere skal kunne skape mening i felles, strategiske målsetninger. Så alle kan handle på de målene man sammen har satt opp, og alle tar ansvar for kjerneoppgaven og for en ukjent fremtid.

Vi kan hjelpe dere med å arbeide strategisk. Herav arbeide med både utvikling og forankring av strategi, samt skape strategiske prosesser der eksterne interessenter og hele organisasjonen involveres.

Strategiarbeid er i høy grad også kulturarbeid: man må flytte seg til nye steder hvis man skal forbli relevant i fremtiden. Store strategiske skift betyr at organisasjonen må gjøre noe annerledes enn tidligere. Dette krever typisk at et nytt tankesett eller en ny kultur utvikles.

Strategi er kultur er strategi”, sier den store organisasjonsteoretikeren Karl Weick, og arbeidet med å gjøre strategien til en kultur er noe av det vi er eksperter på.

I Mobilize tilpasser vi strategiarbeid og transformasjonsforløp til deres organisasjon og dets unike utgangspunkt. Vi hjelper dere som har bruk for sparring til å realisere eller forankre en allerede utarbeidet strategi. Vi hjelper også dere som skal i gang med å formulere ett eller flere strategiske retningslinjer, og skape en prosess rundt mobilisering i og rundt organisasjonen.

I løpet av de siste 5 årene har NTNU vært gjennom en krevende fusjonsprosess der tre tidligere colleges ble fusjonert med universitetet. Mobilize har vist gode kompetanser til å hjelpe NTNUs ledere i arbeidet med å realisere en ny strategi og organisasjonsmodell etter fusjonen.

Kari Rueslåtten, leder av NTNUs lederutviklingsprogram og Gunnar Bovim, rådgiver, tidligere rektor

Strategiarbeid hos UCL

Les mer