Emne
Bøker

Mellomlederen befinner seg i en kompleks posisjon og har ikke alltid en tydelig plass i autoritets- og beslutningshierarkiet. Som betegnelsen antyder, befinner mellomlederen seg mellom posisjoner, som han/hun skal forholde seg til. Mellomlederen har kontakten til og administrasjonen av medarbeiderne i den daglige praksisen og er samtidig leverandør av kvalitetsmålinger og diverse driftsoppgaver oppad til den øverste ledelse. Med andre ord skal mellomlederen agere i mellomrommet mellom fagligheten og driftsledelse og står i et særlig press mellom krav ovenfra og behov nedenfra.

Mellomledelse i skole og dagtilbud presenterer åtte kapitler som på hver sin måte har rettet et særlig fokus på det å være mellomleder. Der gis ikke en ferdig oppskrift på hva mellomledelse er og bør være. I stedet tilbyder de i enkelte kapitler en variasjon av ulike posisjoner og perspektiver på emnet som legger opp til å revidere og utvikle fenomenet mellomledelse. Hensikten er at kapitlene vil gi deg som mellomleder inspirasjon til å reflektere over nye spørsmål, som også kan diskuteres med din ledergruppe og dine medarbeidere.

Boken retter seg mot mellomledere i folkeskole og dagtilbud samt studenter på utdannelser som omhandler ledelse.